fbpx

Tietosuojaseloste

STARSQUAD EVENTS OY:N MARKKINOINTI- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 10.1.2019
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Yritys: Starsquad Events Oy (jäljempänä ”Starsquad”)
Y- tunnus: 2727346-3
Osoite: Areenakuja 1 G, 00240 Helsinki
Puhelin: +358 9 4247 1100

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Nimi: Ville Nikola
Puhelin: +358 50 402 7659
Sähköposti: ville@arcticinvitational.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Starsquad Events Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietoja käsitellään Starsquadin asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan sekä markkinointiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Starsquad käsittelee tietoja itse hyödyntäen markkinoinnin kohdentamiseen kumppaniverkostoa (Linkki kumppaniverkostoon)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointikilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • Kieli
 • Verkkokäyttäytymistä Starsquadin verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Starsquad kerää rekisteriin tietoja rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla (esim. markkinointikilpailut), evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Starsquad saa myös henkilö- ja yritystietoja viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Starsquad voi kuitenkin luovuttaa joissakin tapauksissa asiakkaasta välttämättömiä tietoja yhteistyökumppaneille palvelun varmistamiseksi:

 • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Starsquad voi luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Starsquad voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Starsquad huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisterissä olevalla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Starsquadiin yhteyttä.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään tai järjestelmiin. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme rekisteristä asiaankuuluvalla tavalla. Starsquad säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeellista alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan mainitulle Starsquadin tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn oikeudet on lueteltuna alla:

 • Saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat Starsquadin käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojen poistamista
 • Peruuttaa suostumuksen ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • Saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Starsquadille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Starsquad voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Starsquad voi kieltäytyä pyynnön totuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Starsquad pyrkii jatkuvasti kehittämään asiakaspalveluaan ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa

Tilaamalla hyväksyt meidän tietosuojaselosteen.